Winkelwagen

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden


Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van AVD Security BV te Lijnden

1.        Toepasselijkheid
1.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van AVD Security BV, hierna te noemen: verkoper, aan enige derde, verder te noemen: koper.
1.2        Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk door de directie van verkoper geaccordeerd. Inkoop- of andere voorwaarden van koper zijn niet van kracht.
  1. Vertegenwoordiging
De vertegenwoordigers of ander personeel van verkoper zijn niet bevoegd of in staat verkoper aan derden te binden. Orders of bestellingen door koper bij hen gedaan kunnen te allen tijde door de directie van verkoper worden geweigerd.
  1. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand door schriftelijke acceptatie door de directie van verkoper en eveneens doordat verkoper aanvangt met prestatie conform enige offerte, orderbevestiging of factuur.
4.        Aanbieding, levertijd
Alle aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan en tussentijdse verkoop voorbehouden. Hoewel de genoemde levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, gelden deze als streef- en niet als fatale termijn en wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.
5.        Orders
Orders van koper zijn onherroepelijk. Koper geeft verkoper bij voorbaat toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake van iedere deellevering afzonderlijk te factureren. Daarnaast zal de verkoper gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door derden/leveranciers.
  1. Prijzen
Verkoper’s prijzen gelden zonder BTW, order en vervoerkosten. Indien na de datum van offerte door al dan niet voorzienbare omstandigheden één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.
  1. Verzuim verkoper
Verkoper zal nimmer in verzuim zijn dan nadat hij door koper bij aangetekende brief of deurwaardersexploit gesommeerd is tot nakoming, zulke met gunning van een termijn van twee weken waarbinnen hij alsnog zal kunnen presteren zonder in verzuim te geraken.
  1. Reclames
8.1        Koper dient de van verkoper ontvangen zendingen onmiddellijk op beschadigingen te controleren en deze, indien aanwezig, op het ontvangstbewijs te vermelden. Zichtbare beschadigingen aan de zaken zelf dienen binnen 2 x 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk aan verkoper te zijn gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak terzake. Overige reclames dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend.
8.2        Reclames ontheffen de koper niet van diens verplichtingen. Indien de reclame naar het oordeel van verkoper terecht is, zal deze de gereclameerde zaken terugnemen en daarna te zijner keuze soortgelijke zaken leveren dan wel de factuurwaarde crediteren, alles zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ten aanzien van bewerkte of verwerkte zaken zijn geen reclames mogelijk. Retourzendingen worden slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper aanvaard.
9.        Eigendomsvoorbehoud
9.1        De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op koper over zodra deze heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens verkoper, uit welken hoofde dan ook.
9.2        Zolang koper de eigendom van de zaken niet heeft verkregen mag deze de zaken niet verpanden en slechts vervreemden conform de normale bestemming van de goederen en binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
9.3.        Koper is verplicht de zaken, zolang die onder eigendomsvoorbehoud vallen, zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren en daarover te waken. Koper is verplicht deze zaken afdoende te verzekeren.
9.4        Op verzoek zal de koper de verkoper de identiteit van zijn verzekeraar mededelen alsmede het polisnummer van de betreffende verzekering. Koper machtigt verkoper om bij de assuradeur te informeren of de premie is voldaan.
9.5        Koper machtigt verkoper om op ieder door hem gewenst moment, zonder voorafgaande aankondiging, de zaken onder eigendomsvoorbehoud die nog bij koper aanwezig zijn, eigenmachtig terug te nemen, onverminderd verkoper’s overige rechten.
  1. Betaling, verzuim koper
10.1        Betalingen dienen - zonder schuldvergelijking of aftrek - uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn geëffectueerd. Bij gebreke daarvan is koper van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte daarvan. Zodra koper in verzuim is ten aanzien van enige verplichting jegens verkoper, zal hij dat eveneens zijn ter zake van alle overige vorderingen die verkoper op hem heeft, ook al waren die nog niet opeisbaar.
10.2        Zodra koper in verzuim is, zal verkoper verdere leveranties mogen opschorten en de overeenkomst, voorzover die nog niet is uitgevoerd, ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van alle schade, inclusief gederfde winst.
10.3        Koper zal gehouden zijn alle door verkoper te bewaring en uitoefening van diens rechten gemaakte kosten te voldoen. Buitengerechtelijke kosten zullen verschuldigd zijn zodra verkoper de zaak in handen stelt van een advocaat. De omvang zal gefixeerd zijn op 15% van de geldswaarde van de verplichting waarvan de nakoming wordt gevorderd, zulks met een minimum van EUR 250,-- en op een vast bedrag van EUR 2.500,-- ingeval van een onbepaald belang.
10.4        Indien verkoper overgaat tot het aanvragen van kopers faillissement, zullen de kosten daarvan voor een gefixeerd bedrag van EUR 750,-- voor rekening van koper zijn.
10.5        Ingeval verkoper in enige andere juridische procedure jegens koper geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, zal koper, zulks in afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 en 57 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, alle werkelijke kosten aan de procedure voor koper verbonden, waaronder de volledige advocaatkosten, verschuldigd zijn.
10.6        Betalingen door koper aan verkoper gedaan zullen, ongeacht wat koper daarbij aangeeft, in de eerste plaats strekken tot vergoeding van kosten, vervolgens van renten en vervolgens van de hoofdsommen, zulks in volgorde van ouderdom.
11.        Zekerheid
Verkoper zal te allen tijde gerechtigd zijn van koper afdoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen.
12.        Aansprakelijkheid verkoper
12.1        Verkoper is nimmer tot verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag dat door een door hem gesloten verzekering ter zake van de betreffende aanspraak zal worden uitgekeerd. Bij gebreke van zo’n verzekering zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie met betrekking waartoe de schadevergoeding gevorderd wordt.
12.2        Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen, ook niet indien deze aan hun opzet of grove schuld te wijten is.
12.3        Adviezen m.b.t. toepassing, gebruik of verwerking van de door verkoper geleverde zaken worden naar beste weten vrijblijvend gegeven. Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade die het gevolg is van opvolging van adviezen.
13.        Vrijwaring
Koper dient verkoper terzake van diens transacties met koper te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voorzover die zouden leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid van die, welke verkoper krachtens deze voorwaarden heeft aanvaard.
14.        Pand, retentierecht
Goederen onder het opzicht van verkoper, toebehorend aan koper, strekken verkoper tot pand voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, van koper te vorderen heeft of mocht krijgen. Verkoper zal tevens gerechtigd zijn op deze goederen een retentierecht uit te oefenen voor alle opeisbare vorderingen op koper. De aan de uitvoering van deze rechten verbonden kosten komen voor rekening van koper en worden eveneens door deze rechten verbonden gesecureerd.
15.        Risico
Zodra verkoper door koper bestelde zaken in zijn magazijnen voor koper afzondert, gaat het risico van die zaken op koper over. In ieder geval reizen de zaken voor risico van koper.
16.        Rechts- en forumkeuze
16.1        Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag.
16.2        Behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, zullen alle geschillen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Verkoper zal niettemin gerechtigd zijn koper te dagen voor de rechter van diens woonplaats.
  1. Slotbepalingen
17.1        Wanneer verkoper in voorkomende gevallen van één of meer van deze voorwaarden geen naleving vordert, kan daaruit niet worden afgeleid dat hij naleving van de overige voorwaarden afstand zou hebben gedaan, noch dat hij in het vervolg geen stipte naleving van die voorwaarden zou mogen vorderen.
17.2        Indien te enige tijd mocht blijken dat enige bepaling uit deze voorwaarden nietig moet worden geoordeeld, zal deze geacht worden te zijn vervangen door de inhoudelijk dichtsbijgelegen bepaling die wél geldig is. Onder alle omstandigheden zullen overige bepalingen volledige gelding behouden.